Algemene voorwaarden

ALGEMENE  VERKOOPSVOORWAARDEN (07/2018)

 

1. Alle klachten dienen schriftelijk ingediend binnen acht dagen na de uitvoering of de ontvangst van de factuur.

2. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling,  zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

3. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden  de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden wij de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

4. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar teweeg brengen vanaf de vervaldag van de factuur.

5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt,  na vergeefse ingebrekestelling,  het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van 

€ 3500,00; ten titel van conventioneel schadebeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

6. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7. Wanneer de verkoper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kan de overeenkomst,  15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning,  van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring ontbonden worden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de ingebreke gebleven klant.

8. De eigendom wordt voorbehouden totdat alle geleverde en nog te leveren zaken, de daarmee eventueel samenhangende werkzaamheden, incassokosten, contractuele boete en rente volledig zijn betaald.  Bij gebreke aan volledige betaling,  verbindt de koper zicht tot de teruggave op zijn kosten van de goederen en hij zal de kosten, om de goederen desgevallend terug in staat te stellen, dragen. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De koper die,  niettegenstaande de tegenstelbaarheid van het eigendomsvoorbehoud, toch de niet-betaalde goederen verkoopt, moet instaan voor de totaliteit van de schade veroorzaakt door zijn fout. De totaliteit van de openstaande vordering moet worden betaald ongeacht de gerealiseerde prijs en de daarbij horende kosten  en erelonen, de ouderdom van de goederen, de bespaarde extra uitgaven i.v.m. de teruggave en wederverkoop enz…

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de NV MODDE  de verkochte goederen, dewelke op de vervaldag van de factuur niet betaald zijn, op de werf waar deze zich bevinden  mag afhalen zonder voorafgaandelijke verwittiging.

9. Op alle overeenkomsten tussen Modde/Toitmat en haar klanten is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn, in geval van betwisting of eventuele geschillen, enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (afdeling Gent of Kortrijk) naar keuze van Modde/Toitmat, of de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de koper, naar keuze van Modde/Toitmat, bevoegd.

10. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

11. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze bureaus bevestigd worden door een bestuurder.

12. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

13. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.

14. Alle facturen zijn betaalbaar te HEULE.

15. Behoudens tegenstrijdige bepaling zijn alleen de beheerders gemachtigd om het bedrag van de factuur in ontvangst te nemen.

16. De koper erkent dat de verkoper de goederen niet heeft geproduceerd. De verkoper is slechts aansprakelijk voor gebreken aan materialen in de mate dat deze door hem ten laste kan gelegd worden van de fabrikant. Hij zal slechts gehouden zijn tot vergoeding van de schade in de mate dat hij deze kan recupereren van de fabrikant.

17. Als een verkocht product door de verkoper niet kan geleverd worden omdat de fabrikant het product uit productie heeft genomen dan kan de koper hiervoor geen (schade)  vergoeding vragen aan de verkoper.

18. De NV MODDE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de werken en/of plaatsing van de materialen door de aannemer. Het is de uitvoerende aannemer en de architect die hiervoor alle verantwoordelijkheid op zich nemen.

19. De NV MODDE draagt betreffende vormstukken die door de NV MODDE op maat worden gemaakt geen enkele verantwoordelijkheid meer van zodra deze stukken onroerend worden door incorporatie of door de klant gemanipuleerd worden ten gevolg waarvan ze zich niet meer in hun originele toestand bevinden of van zodra  zij niet volgens de regels van de kunst in het bouwproces verwerkt worden.

20. Beide partijen verklaren zich akkoord dat de NV MODDE zonder voorafgaandelijke verwittiging en van rechtswege schuldvergelijking tussen de onbetaalde facturen van de NV MODDE en eventuele openstaande facturen van de klant mag toepassen, zelfs na het faillissement van de klant.

21. Bij productie van goederen waarbij Metallic, Structuur en Structuur Metallic poeders worden toegepast kunnen lichte verschillen in kleur en glans alsmede blaas- en wolkvorming niet beschouwd worden als gebreken vermits dit fenomeen inherent is aan de procedure en de toegepaste productietechnieken.

22. De door MODDE opgegeven prijzen gelden altijd onder voorbehoud dat de leveranciers van MODDE hun prijzen niet verhogen; Indien de leveranciers van MODDE hun prijzen verhogen is MODDE gerechtigd haar prijzen aan te passen aan deze prijsverhoging.

23. Een online bestelling wordt steeds bevestigd via de knop “bestellen” en geldt als akkoord voor het afnemen van de in dit winkelmandje geplaatste goederen. Deze online bestellingen kunnen nooit ‘zonder akkoord Modde’ geannuleerd worden door de klant.

24. Indien de klant met de goedkeuring van de NV MODDE goederen retour brengt, wordt er door de NV MODDE van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aan de klant een forfaitaire kost aangerekend van 12% van de waarde van de teruggenomen goederen. 

25. De NV MODDE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welke beschadiging veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de levering en plaatsing van de goederen.

26. De klant heeft de plicht om de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op juistheid, aantal en kwaliteit. Elke klacht met betrekking tot een levering/afhaling moet ten laatste binnen de 24u na ontvangst schriftelijk gemeld worden.

Algemene verkoopsvoorwaarden (04/2024)

1. Alle klachten dienen schriftelijk ingediend binnen acht dagen na de uitvoering of de ontvangst van de factuur.

2. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling,  zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

3. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden  de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden wij de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

4. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar teweeg brengen vanaf de vervaldag van de factuur.

5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt,  na vergeefse ingebrekestelling,  het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 3500,00; ten titel van conventioneel schadebeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

6. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7. Wanneer de verkoper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kan de overeenkomst,  15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning,  van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring ontbonden worden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de ingebreke gebleven klant.

8. De eigendom wordt voorbehouden totdat alle geleverde en nog te leveren zaken, de daarmee eventueel samenhangende werkzaamheden, incassokosten, contractuele boete en rente volledig zijn betaald.  Bij gebreke aan volledige betaling,  verbindt de koper zicht tot de teruggave op zijn kosten van de goederen en hij zal de kosten, om de goederen desgevallend terug in staat te stellen, dragen. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De koper die,  niettegenstaande de tegenstelbaarheid van het eigendomsvoorbehoud, toch de niet-betaalde goederen verkoopt, moet instaan voor de totaliteit van de schade veroorzaakt door zijn fout. De totaliteit van de openstaande vordering moet worden betaald ongeacht de gerealiseerde prijs en de daarbij horende kosten  en erelonen, de ouderdom van de goederen, de bespaarde extra uitgaven i.v.m. de teruggave en wederverkoop enz…

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de NV MODDE  de verkochte goederen, dewelke op de vervaldag van de factuur niet betaald zijn, op de werf waar deze zich bevinden  mag afhalen zonder voorafgaandelijke verwittiging.

9. Op alle overeenkomsten tussen Modde/Toitmat en haar klanten is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn, in geval van betwisting of eventuele geschillen, enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (afdeling Gent of Kortrijk) naar keuze van Modde/Toitmat, of de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de koper, naar keuze van Modde/Toitmat, bevoegd.

10. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

11. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze bureaus bevestigd worden door een bestuurder.

12. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

13. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.

14. Alle facturen zijn betaalbaar te HEULE.

15. Behoudens tegenstrijdige bepaling zijn alleen de beheerders gemachtigd om het bedrag van de factuur in ontvangst te nemen.

16. De koper erkent dat de verkoper de goederen niet heeft geproduceerd. De verkoper is slechts aansprakelijk voor gebreken aan materialen in de mate dat deze door hem ten laste kan gelegd worden van de fabrikant. Hij zal slechts gehouden zijn tot vergoeding van de schade in de mate dat hij deze kan recupereren van de fabrikant.

17. Als een verkocht product door de verkoper niet kan geleverd worden omdat de fabrikant het product uit productie heeft genomen dan kan de koper hiervoor geen (schade)  vergoeding vragen aan de verkoper.

18. De NV MODDE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de werken en/of plaatsing van de materialen door de aannemer. Het is de uitvoerende aannemer en de architect die hiervoor alle verantwoordelijkheid op zich nemen.

19. De NV MODDE draagt betreffende vormstukken die door de NV MODDE op maat worden gemaakt geen enkele verantwoordelijkheid meer van zodra deze stukken onroerend worden door incorporatie of door de klant gemanipuleerd worden ten gevolg waarvan ze zich niet meer in hun originele toestand bevinden of van zodra  zij niet volgens de regels van de kunst in het bouwproces verwerkt worden.

20. Beide partijen verklaren zich akkoord dat de NV MODDE zonder voorafgaandelijke verwittiging en van rechtswege schuldvergelijking tussen de onbetaalde facturen van de NV MODDE en eventuele openstaande facturen van de klant mag toepassen, zelfs na het faillissement van de klant.

21. Bij productie van goederen waarbij Metallic, Structuur en Structuur Metallic poeders worden toegepast kunnen lichte verschillen in kleur en glans alsmede blaas- en wolkvorming niet beschouwd worden als gebreken vermits dit fenomeen inherent is aan de procedure en de toegepaste productietechnieken.

22. De door MODDE opgegeven prijzen gelden altijd onder voorbehoud dat de leveranciers van MODDE hun prijzen niet verhogen; Indien de leveranciers van MODDE hun prijzen verhogen is MODDE gerechtigd haar prijzen aan te passen aan deze prijsverhoging.

23. Een online bestelling wordt steeds bevestigd via de knop “bestellen” en geldt als akkoord voor het afnemen van de in dit winkelmandje geplaatste goederen. Deze online bestellingen kunnen nooit ‘zonder akkoord Modde’ geannuleerd worden door de klant.

24. Indien de klant met de goedkeuring van de NV MODDE goederen retour brengt, wordt er door de NV MODDE van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aan de klant een forfaitaire kost aangerekend, berekend op de waarde van de teruggenomen goederen. 

25. De NV MODDE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welke beschadiging veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de levering en plaatsing van de goederen.

26. De klant heeft de plicht om de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op juistheid, aantal en kwaliteit. Elke klacht met betrekking tot een levering/afhaling moet ten laatste binnen de 24u na ontvangst schriftelijk gemeld worden.